หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม
เว็ปไซต์กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนอกระบบได้ที่ http://www.nfe-opec.com หรือ โทร 02-282-3185 ...
2016-12-26 10:58:12
แจ้งโรงเรียนนอกระบบให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
แจ้งโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการตรวจติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558 แต่ยังไม่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้มาติดต่อขอรับที่กลุ่มมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงา...
2016-11-18 14:54:38
ปิดรับสมัครการเข้ารับอบรมคณะกรรมการ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ประจำปี 2560
ประกาศ!! ปิดรับสมัครการเข้ารับอบรมคณะกรรมการ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ประจำปี 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม คลิก ด้วย สช.จะดำเนินโครงการตรวจติดตามปร...
2017-01-12 15:52:40
รับสมัครแข่งขันทักษะวิชาดนตรี
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่อาเซียน วิชาดนตรี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2560 ณ อาคารสยามกลการ...
2017-01-24 16:31:26
ประกาศผลการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ
ประกาศ!! ประกาศผลการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิก ...
2017-02-20 10:39:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาศิลปศึกษา(วาดภาพระบายสี) และวิชาดนตรีศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพโรงเรียนนนอกระบบ ประเภทวิชาดนตรี และศิลปศึกษา(วาดภาพระบายสี) ประจำปีการศึกษา 2560  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.nfe-opec.com ...
2017-03-22 10:33:19
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000