หน้าหลัก \ บริการดาวน์โหลด
โปรแกรม GPA
ดาวน์โหลดโปรแกรม GPA ...
2016-09-16 10:05:17
โปรแกรม PDC
โปรแกรม PDC/ckfinder/userfiles/files/narjor.docx ...
2016-01-21 07:16:26
แบบจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2559 สำหรับโรงเรียนนานาชาติ
ดาวน์โหลบด แบบจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2559 สำหรับโรงเรียนนานาชาติ ...
2016-10-12 20:12:57
asd
ASD ...
2016-10-12 20:00:28
asd
ASD ...
2016-10-12 20:10:55
คู๋มือการขอรับอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
1. การขอรับคูปอง 2. คำชี้แจงสำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองและสถานศึกษา 3. คำชี้แจงสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ 4. คำชี้แจงสำหรับอนุกรรมการและ สช. 5. คำชี้แจงสำหรับหน่วยและผู้ให้บริ...
2016-10-20 16:16:34
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กส. : เอกสารแนะนำ/แบบฟอร์มต่างๆ/ระเบียบ/กฎหมาย
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program :EP) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ คลิกที่นี่ คู่มือการขอเปิดสอนโครงการ EP คลิกที่นี่ จำนวนโรงเรี...
2016-11-10 14:49:14
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.ศธ. ประจำปี 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 Download ได้ที่นี่ Click ...
2016-11-07 15:04:24
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
การจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ 1. ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ คลิกที่นี่ ​2. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 คลิกที่นี่ ​3. กฎกระทรวงการข...
2017-03-15 11:32:33
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ
download >> ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ ...
2017-03-06 11:56:50
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000