หน้าหลัก \ แนวปฏิบัติถวายราชสักการะ \ กิจกรรมน้อมถวายความอาลัย ฯ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

หน้าหลัก

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 พิธีมิสซาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและภาวนาเพื่อการเปิดภาคเรียนที่ 2/2559
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล  มีคณะภราดา ผู้บริหาร ครูคาทอลิก ตัวแทนครูพุทธ และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมในพิธี จำนวน 200 คน
 

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 19.09 น.  คณะภราดา ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตครบ 15 วัน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์จัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยอธิการประภาส   ศรีเจริญ ทำพิธีจุดเทียน ถวายพวงมาลัย และกราบถวายสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นได้กล่าวคำถวายอาลัย และทุกยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที
และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อด้วยเพลงเดินตามรอยเท้าพ่อ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพระตรีเอกานุภาพสถาน และบริเวณลานหน้าอาคารลาซาล

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คณะภราดา ผู้บริหาร ครู นักเรียนและพนักงานกว่า 4,700 คน ร่วมพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยอธิการประภาส   ศรีเจริญ ทำพิธีจุดเทียน ถวายพวงมาลัย และกราบถวายสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นได้กล่าวคำถวายอาลัย และทุกยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที ในวันเดียวกันนักเรียนแต่ละระดับเข้าร่วมพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อด้วยเพลงเดินตามรอยเท้าพ่อ
เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังพิธี คณะภราดา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2559 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.6 ม.3 และ นักเรียนแผนกประจำ คณะภราดา ผู้บริหาร ครู ได้จัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,500 คน โดยท่านอธิการประภาส   ศรีเจริญ ได้ทำพิธีจุดเทียน ถวายพวงมาลัย กราบสักการะ และกล่าวคำถวายอาลัย จากนั้นทุกคนยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที และมีการประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังพิธีผู้ปกครองร่วมลงนามถวายความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2559 คณะภราดา ครู พนักงานโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จัดพิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยท่านอธิการประภาส   ศรีเจริญ ได้ทำพิธีจุดเทียน ถวายพวงมาลัย กราบสักการะ และกล่าวคำถวายอาลัย จากนั้นทุกคนยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที และมีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังพิธีคณะภราดา ผู้บริหาร ครู พนักงานร่วมลงนามถวายความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ณ บริเวณหน้าอาคารลาซาล

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000