หน้าหลัก

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559

     ►  โครงสร้างข้อสอบ

     ►  แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา

     ►  เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา

     ►  ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ

     ►  เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ

     ►  แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

     ►  เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล


 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000