หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ อบรมหลักสูตร ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

หน้าหลัก

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์

ขอเชิญผู้บริหารการศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อบรมหลักสูตร

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000