หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ทุนการศึกษา Vishwakarma Institutes สาธารณรัฐอินเดีย

หน้าหลัก

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า Vishwakarma Institutes (VI) เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย

ประสงค์จะให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ (รวมทั้งนักศึกษาไทย)

เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ VIT และ VIT

( Vishwakarma Institute of Technology  และ  Vishwakarma Institute of Information Technology )

ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะพิจารณาลดค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งแก้นักศึกษา

แต่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ เช่น ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรานักศึกษา

ผู้สนใจ สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์นักศึกษาต่างชาติของ  Vishwakarma Institute ได้โดยตรง

ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000