หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

หน้าหลัก

                 ตามที่กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
​เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

                 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดทำรายงานงบทดลอง (รายงานจากระบบ GFMIS) 
และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สามารถ Download ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000