หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 (โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร)

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์ให้ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ภายในเดือนกันยายน 2560  หากประสงค์ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องตามประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ประจำปี 2560 ให้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (แบบ มอ.1) และแบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน (แบบ มอ.2 หากประสงค์ขอเงินช่วยเหลือครู) ได้ที่กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 0 2282 6841  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 หากเลยกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าไม่ประสงค์ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560

               สำหรับสมุดประวัติการเป็นครูของผู้ยื่นแบบคำขอ ต้องมีการบันทึกการบรรจุและจำหน่ายออกในแต่ละครั้งที่เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และให้ผู้อำนวยการโรงเรียน   ออกหนังสือรับรองว่าผู้ยื่นแบบคำขอ ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา และจะจำหน่ายออกเมื่อใด หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือผู้ลงนามรับรองไม่ถูกต้อง จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทร 0 2280 4333  รายละเอียดดังนี้

1. หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

2. ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ ประจำปี 2560                         

3. แบบ มอ.1 (แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ) (โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร)                           

4. แบบ มอ.2 (แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน)                    

5. ข้อแนะนำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นแบบ มอ.1                         

6. ข้อแนะนำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นแบบ มอ.2                         

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน              

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000