หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา2559 (ส่งเป็นรูปเล่มสมบูรณ์)

หน้าหลัก

ขอให้โรงเรียนส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา2559

(SAR ปีการศึกษา 2559 ให้ส่งเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์)

ดาวน์โหลดหนังสือถึงโรงเรียนสามัญศึกษา

ดาวน์โหลดหนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

ดาวน์โหลดหนังสือถึงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินคุณภาพฯ

ดาวน์โหลดแนวทางการเขียนรายงานฯ

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000