หน้าหลัก \ จัดซื้อจัดจ้าง \ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

หน้าหลัก

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

....................................................

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร ๑๒ ที่นั้ง จำนวน ๑ คัน ภายในวงเงิน ๑,๒๑๔,๐๐๐ บาท

DOWNLOAD หนังสือ CLICK

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000