หน้าหลัก \ ทำเนียบผู้บริหาร \ ทำเนียบผู้บริหาร

หน้าหลัก

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

   

ดร.พะโยม  ชิณวงศ์
เลขาธิการ กช.

                                                                                                     

                                                 นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์                                                                 (ว่าง)
                                                   รองเลขาธิการ กช.                                                            รองเลขาธิการ กช.   

                                                                                                      

            ดร.ประยูร  หรั่งทรัพย์                   ดร.เสรี  ปรีดาศักดิ์                         นางยุพา  ราชู                             นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์ 
           ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน             รก. ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน          รก.ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน              รก.ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน
       ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา        ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา        ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน             นโยบายและแผน

                                                                                                

       นางสาวยุวดี  ก๋งเกิด                 นางสุขนิษฐ์  ปิยะวิทยานนท์              นางสาวสุกัลยา อนุชิตไพลิน              ดร.ทวีศักดิ์ อำลา
      ผู้อำนวยการกลุ่มงาน                     ผู้อำนวยการกลุ่มงาน                       ผู้อำนวยการกลุ่มงาน                  ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
      โรงเรียนสามัญศึกษา                     โรงเรียนนโยบายพิเศษ                 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ                     ทะเบียน

 

                                                                                                      

                                นางสาวกฤตยา บุระตะ                   นางพรพรรณ  มนตรีพิศุทธิ์                     นายณรงค์ศักดิ์  บุณยมาลิก    
                                ผู้อำนวยการกลุ่มงาน                         ผู้อำนวยการกลุ่มงาน                              ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
                                 กองทุนและสวัสดิการ                              เลขานุการกรม                                     นโยบายและแผน

 

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000