หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ข่าว NIETS News ฉบับที่ 62 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องการสอบ O-NET, I-NET, B-NET, N-NET, V-NET , GAT/PATและวิชาสามัญ 9 วิชา

หน้าหลัก

          ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา(I-NET) การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) การให้บริการจัดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ๙ วิชา  รวมถึงการจัดสอบอื่นๆ

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ขอเรียนว่าเพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ O-NET,I-NET,V-NET,B-NET,N-NET,GAT/PAT และวิชาสามัญ ๙ วิชา รวมถึงการจัดสอบอื่นๆ จึงขอแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ

  รายละเอียดดังนี้

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000