หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ด่วนที่สุด ขอแจ้งเรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ (ใหม่ล่าสุด)

หน้าหลัก

          ตามที่  ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ฝ่ายกฎหมาย  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ได้มีมติที่ประชุม ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง  แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ  โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  และกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ  การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง  และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ  พ.ศ. ๒๕๕๕  นั้น

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จึงขอแจ้งการออกประกาศเรื่อง  แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน

 

ดาวน์โหลด : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เรื่อง  แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ   คลิกที่นี่

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000