หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (แจ้ง สพป./สช.จังหวัด/ร.ร.ศูนย์การอบรมฯ)

หน้าหลัก

- หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

- หนังสือแจ้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา , ปัตตานี , ยะลา , สตูล , นราธิวาส

- หนังสือแจ้งโรงเรียนศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารและคู่มือสำหรับศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

1. ประกาศศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา สช.

2. โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

3. กำหนดการออกอากาศ

4. แบบประเมินครูหลังเข้าร่วมการอบรม

5. แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อบรมฯ

6. ปฏิทินการดำเนินงานของศูนย์การอบรมฯ

7. เอกสารใช้สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ

     ส่วนกลาง

           - หนังสือขอเบิกค่าใช้จ่ายศูนย์การอบรม

           - ใบสรุปค่าใช้จ่าย

           - ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

           - ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารกลางวัน

           - ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

     ส่วนภูมิภาค

           - หนังสือขอเบิกค่าใช้จ่ายศูนย์การอบรม

                      * สำหรับโรงเรียนในกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                      * สำหรับโรงเรียนในกำกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

           - ใบสรุปค่าใช้จ่าย

           - ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

           - ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารกลางวัน

                      * สำหรับโรงเรียนในกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                      * สำหรับโรงเรียนในกำกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

           - ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

                      * สำหรับโรงเรียนในกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                      * สำหรับโรงเรียนในกำกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

 

* คู่มือการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2560

* คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ การอบรมครูด้วยระบบทางไกล

* แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ประสานงานศูนย์ การอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000