หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ด่วนที่สุด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสะเต็ม :ระดับพื้นฐาน

หน้าหลัก

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสะเต็ม :ระดับพื้นฐาน

ภายในวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ด่วนที่สุด ตาม แบบฟอร์มรายชื่อ_ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด ...

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000