หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อครูและการดำเนินการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ด้วยระบบ TEPE online

หน้าหลัก

         ามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินครูผู้สอน ดูช่องว่างและจุดด้อยที่ครูแต่ละคนควรได้รับการพัฒนา และกำหนดให้ดำเนินการจัดสอบประเมินความรู้ด้วยระบบออนไลน์ผ่านระบบ TEPE Online ในวันที่ 22 เมษายน 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ และได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินการรวบรวมและส่งรายชื่อครูที่จะเข้ารับการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ของโรงเรียนในสังกัดให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตั้งอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อจัดห้องสอบและดำเนินการทดสอบประเมินต่อไป นั้น

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) โรงเรียนเอกชน ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประเมินตามแบบฟอร์มดังกล่าวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนเอกชนที่มีครูแจ้งความประสงเข้าร่วมการประเมิน เพื่อดำเนินการต่อไป  

          >>ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม<<  

* หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

* หนังสือแจ้งโรงเรียนเอกชน

* สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนสังกัด

* รายชื่อครูที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการทดสอบ

* บทบาท/หน้าที่ของครูที่จะเข้ารับการทดสอบ

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000