หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ขอเชิญโรงเรียนศูนย์อบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม

หน้าหลัก

       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาจังหวัด
ตามโครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ DLTV ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
1. หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน (ศูนย์การอบรมทางไกล)
2. กำหนดการ
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม    
4. แผนที่โรงแรมรอยัลริเวอร์                
5. ประกาศศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000