หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ รับสมัครคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ

หน้าหลัก

            ตามที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คัดเลือกเยาวชนดีเด่น คัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอให้โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น จำนวน ๑ คน ที่มีคุณสมบัติครบและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด แล้วกรอกรายละเอียดในเอกสารและจัดส่งเอกสาร ไปยังกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐ ๒๒๘๒ ๖๘๓๓  หมดเขตส่งผลงานในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000