หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ขอเชิญครูโรงเรียนเอกชนสมัครเข้าร่วมการอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

หน้าหลัก

         ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด และทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะมีการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV , ETV และ OBEC Channel ส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนศูนย์การอบรม ซี่งกำหนดการอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา
         ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2560
         ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2560
         ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560         

         สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญครูโรงเรียนเอกชนสมัครเข้าร่วมการอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สังกัด สช. โดยสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.stemedthailand.org และยืนยันการสมัครเข้าร่วมการอบรมผ่านทางศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สังกัด สช. ทั่วประเทศ จำนวน 154 โรงเรียน 

>> ศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สังกัด สช. <<

(ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ศูนย์การอบรม)

>> กำหนดการ <<

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000