หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ แบบจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

หน้าหลัก

แบบจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

 

หนังสือถึงโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

แบบรายงานสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

    โปรดส่งคืนแบบรายงานฯ โดยระบบ E-doc หรือ E-mail : admin@opec.go.th
    สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : 02-2821503
 

***หมายเหตุ 
             - ถ้าโรงเรียนมีการกรอกข้อมูลใน ระบบ PSIS แล้ว ให้กรอกข้อมูลรางวัลของโรงเรียน และ นักเรียนออกกลางคัน (เทอม 2/2558) เพิ่มเติมเท่านั้น

             - โปรดเก็บข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลนี้ไว้ เพื่อการปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ข้อมูลภาคการเรียนที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 

  • ข้อมูลภาคการเรียนที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 

  • ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 

  • ​ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000