หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2559

หน้าหลัก

แบบรายงานข้อมูลโรงเรียน ครู/บุคลากร นักเรียน ปีการศึกษา 2559

แบบรายงานข้อมูลโรงเรียน ครู/บุคลากร นักเรียน ปีการศึกษา 2559

    โปรดส่งคืนแบบรายงานฯ โดยระบบ E-doc หรือ E-mail : admin@opec.go.th
    สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : 02-2821503
 

หมายเหตุ 
             - ถ้าโรงเรียนมีการกรอกข้อมูลใน ระบบ PSIS แล้ว ให้กรอกข้อมูลรางวัลของโรงเรียน และ นักเรียนออกกลางคัน (เทอม 2/2558) เพิ่มเติมเท่านั้น

             - โปรดเก็บข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลนี้ไว้ เพื่อการปรับปรุงข้อมูล ดังนี้

  • ข้อมูลภาคการเรียนที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 
  • ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 
  • ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000