หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ประชาสัมพันธ์การกู้/ยืมเงิน

หน้าหลัก

สู้ๆ

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

ให้บริการกู้/ยืมเงิน แก่โรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล 

โดยแบ่งออกเป็น 4 วัตถุประสงค์ในการกู้/ยืม ได้แก่

1. เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ

2. เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

3. เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร

4. เพื่อพัฒนาครู/บุคลากร 

คลิ๊ก ข้อมูลเพิ่มเติม

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000