หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมีนาคม 2560

หน้าหลัก

การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมีนาคม 2560

เรียน     ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

             รายละเอียดการเบิกจ่าย

             แบบสรุปและแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน

หมายเหตุ : โอนเงินวันที่ 24 มีนาคม 2560

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000