หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ เงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม)

หน้าหลัก

เงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม) เดือนธันวาคม 2557 - กันยายน 2558

หนังสือเรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                    ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่มร้อยละ 4)

หลักฐานการปรับเพิ่มเงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษา

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000