หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ตัวอย่างทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

หน้าหลัก

ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน (ระดับชั้นเรียน)

ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน (รายกลุ่มสาระการเรียนรู้)

วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000