หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับโรงเรียนเอกชน (เฉพาะโรงเรียนเฮงฮั้ว จังหวัดชลบุรี)

หน้าหลัก

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับโรงเรียนเอกชน (เฉพาะโรงเรียนเฮงฮั้ว  จังหวัดชลบุรี)

รายละเอียดแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000