หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ประกาศอัตราการอุดหนุนฯและแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

หน้าหลัก

หนังสือแจ้งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แนวทางการดำเนินงานโครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000