หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ แจ้งบัญชีรายชื่อโรงนมที่ได้รับคืนสิทธิในการจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

หน้าหลัก

แจ้งบัญชีรายชื่อโรงนมที่ได้รับคืนสิทธิในการจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 

1. บัญชีรายชื่อโรงนมที่ได้รับการคืนสิทธิในการจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

2. บัญชีรายชื่อโรงนมที่ได้รับการคืนสิทธิในการจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติม)

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000