หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

หน้าหลัก

การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน

แบบสรุปและแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน

หมายเหตุ โอนเงินวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000