หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ประกาศผลการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ

หน้าหลัก

ประกาศ!!

ระกาศผลการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ

เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนอกระบบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คลิก

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000