หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ปิดรับสมัครการเข้ารับอบรมคณะกรรมการ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ประจำปี 2560

หน้าหลัก

ประกาศ!!

ปิดรับสมัครการเข้ารับอบรมคณะกรรมการ

ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ประจำปี 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม คลิก


ด้วย สช.จะดำเนินโครงการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

 

โรงเรียนนอกระบบ ประจำปี 2560

จึงขอความอนุเคาระห์ สพป.และ สช.จังหวัด ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.สำรวจโรงเรียนนอกระบบที่จะเข้ารับการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2560

2.ส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรมเป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2560

ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

ดังเอกสารดาวโหลดและลิ้งด่านล่าง


 

หนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

แบบสำรวจโรงเรียนนอกระบบ (เอกสารแนบ 1)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 12 (เอกสารแนบ 2)

แบบกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรม (เอกสารแนบ 3)

ตารางรายชื่อผู้ที่เคยผ่านการอบรม (เอกสารแนบ 4)

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000