หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ แจ้งโรงเรียนนอกระบบให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

หน้าหลัก

แจ้งโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการตรวจติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558

แต่ยังไม่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้มาติดต่อขอรับที่กลุ่มมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง โทรศัพท์ 087 161 4273 , 0 2 282 6822

 

คลิกดูรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับโล่ประจำปีงบประมาณ 2557

คลิกดูรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับโล่ประจำปีงบประมาณ 2558

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000