หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ เว็ปไซต์กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

หน้าหลัก

ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนอกระบบได้ที่

http://www.nfe-opec.com หรือ โทร 02-282-3185

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000