หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่ภาคใต้มอบเงินจัดกิจกรรมเยียวยาโรงเรียนเอกชนทางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย

หน้าหลัก

          นายพะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการมอบเงินเยียวยาโรงเรียนเอกชนทางภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย เมื่อช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงเรียนเอกชนทางภาคใต้ ได้รับความเสียหายทั้งด้านอาคาร สถานที่ สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนอารียาศึกษา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

          นายพะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการ กช.  กล่าวว่า จากที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ส่งผลให้โรงเรียนเอกชนภาคใต้  ได้รับความเสียหาย สช. ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด มีหน้าที่กำกับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน ตระหนัก และให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้ระดมเงินช่วยเหลือเพื่อจัดกิจกรรมเยียวยาโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้  โดยจัดถุงยังชีพ และมอบเงินเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 82 โรง จังหวัดชุมพร 4 โรง จังหวัดพัทลุง 23 โรง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  12 โรง จังหวัดตรัง 2 โรง จังหวัดกระบี่ 4 โรง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 โรง จังหวัดสงขลา 6 โรง จังหวัดนราธิวาส 27 โรง จังหวัดปัตตานี 53 โรง และจังหวัดยะลา 13 โรง รวม 230 โรง

          นอกจากนี้ สช. ยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเอกชน สมาคม และนักเรียน รวม 287 ราย ร่วมสมทบเงินบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา เป็นเงิน จำนวน 3,827,658.25 บาท สช. ได้จัดถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 500 ชุด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1,300 ชุด และจังหวัดสงขลา จำนวน 1,200 ชุด เป็นเงินจำนวน 1,135,691 บาท และสำหรับเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับแจ้งระดับความเสียหายเบื้องต้นเป็นความเสียหาย ไม่เกิน 5,000 บาท ให้ความช่วยเหลือภายในวงเงิน 2,000 บาท จำนวน 7 แห่ง เสียหาย  5,000 - 10,000 บาท  ให้ความช่วยเหลือ 3,000 บาท จำนวน 7 แห่ง เสียหาย 10,001 - 50,000 บาท       ให้ความช่วยเหลือ  5,000 บาท จำนวน 82 แห่ง เสียหาย 50,001 - 120,000 บาท ให้ความช่วยเหลือ  10,000 บาท จำนวน   55 แห่ง เสียหาย 120,001-999,999 บาท ให้ความช่วยเหลือ  20,000 บาท จำนวน 70 แห่ง เสียหาย 1,000,000 บาท ขึ้นไป ให้ความช่วยเหลือ 30,000 บาท  จำนวน  5  แห่ง รวมสถานศึกษาที่ได้รับความช่วยเหลือ 230 แห่งเป็นเงินจำนวน  2,557,320  บาท  เลขาธิการ กช. กล่าว

   

   

   

   

 

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง  :  ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

คณะทำงานเลขาธิการ กช. : ภาพถ่าย

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000