หน้าหลัก \ บริการดาวน์โหลด \ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กส. : เอกสารแนะนำ/แบบฟอร์มต่างๆ/ระเบียบ/กฎหมาย

หน้าหลัก

The English Program (EP)

Forms / petitions

 • Application for a School System License (Form H-1) Click here
 • Request for Amendment of Established Instrument (Form H-3) Click here
 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ (แบบอช.2)   คลิกที่นี่
 • แบบรายงานการแต่งตั้ง - ถอดถอนผู้จัดการ  คลิกที่นี่
 • การยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครู คลิกที่นี่
 • คำร้องขอโอน (แบบอ.1) คลิกที่นี่

​ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ คลิกที่นี่
 • ระเบียบว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  คลิกที่นี่
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน     พ.ศ. ๒๕๔๒ คลิกที่นี่
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  คลิกที่นี่
 • กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕  คลิกที่นี่
 • กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน  คลิกที่นี่
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำตราสารจัดตั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ  คลิกที่นี่
 • คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปฏิบัติราชการแทน  คลิกที่นี่

​คู่มือ

​ตราสารจัดต้ง/รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน

​เอกสารแนะนำ

 • การขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร คลิกที่นี่
 • ขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่
 • การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา  คลิกที่นี่
 • การขอเลิกกิจการโรงเรียน  คลิกที่นี่
 • การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกราชอาณาจักร  คลิกที่นี่
 • การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  คลิกที่นี่
 • การขออนุญาตพายุวกาชาดเดินทางไกลและพักแรม  คลิกที่นี่
 • การขออนุญาตพาลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและพักแรม  คลิกที่นี่
 • การขอโอน และขอรับโอนกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ  คลิกที่นี่
 • การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  คลิกที่นี่
 • Appointment and Removal Manager   Click here
 • Change Signer License Agent   Click Here

Examples

 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
  โทรศัพท์ 02 282 1000